Dasar privasi ini terpakai kepada semua kumpulan syarikat Extra Space Asia yang ditubuhkan di Malaysia (“Extra Space Asia” atau “kita”, “kami”). Dasar ini mengawal pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi yang dikemukakan kepada Extra Space Asia termasuk melalui www.extraspaceasia.com.my dan menerangkan bagaimana kami mengumpul dan mengendalikan data peribadi individu dan mematuhi keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) Malaysia dan peraturannya (“PDPA”). Dalam dasar ini, “data peribadi” hendaklah mempunyai maksud yang tertulis kepadanya dalam PDPA.

RINGKASAN

Extra Space Asia akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi untuk tujuan perniagaan yang munasabah hanya jika terdapat persetujuan atau persetujuan yang dianggap daripada individu tersebut dan maklumat mengenai tujuan tersebut telah dimaklumkan. Kami juga boleh mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi jika diperlukan atau dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Extra Space Asia mengumpul data peribadi daripada pelanggan, kenalan perniagaan, rakan kongsi, kakitangan, kontraktor dan individu lain. Data peribadi sedemikian boleh diberikan kepada kami dalam bentuk yang diisi oleh individu, mesyuarat bersemuka, mesej e-mel, perbualan telefon, melalui laman web kami atau disediakan oleh pihak ketiga. Jika mana-mana individu menghubungi kami, kami mungkin menyimpan rekod hubungan tersebut.

Kami mengumpul data peribadi ini apabila perlu untuk tujuan perniagaan atau untuk memenuhi tujuan individu-individu yang telah menyerahkan maklumat tersebut.

Kami hanya akan mengumpul, memegang, memproses, menggunakan, berkomunikasi dan/atau mendedahkan data peribadi tersebut, mengikut dasar ini. Jika mana-mana pihak bertindak sebagai perantara atau sebaliknya bagi pihak individu pihak ketiga atau membekalkan kami dengan maklumat mengenai individu pihak ketiga (seperti kawan, rakan sekerja, pekerja dll.), pihak perantara tersebut berjanji bahawa anda adalah wakil atau ejen yang diberi kuasa bagi individu pihak ketiga tersebut dan bahawa anda telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan daripada individu pihak ketiga tersebut untuk pengumpulan, pemprosesan, penggunaan dan pendedahan oleh kami mengenai data peribadi mereka. Oleh kerana kami mengumpul data individu pihak ketiga daripada anda, anda berjanji untuk memberitahu individu pihak ketiga tentang semua perkara yang disenaraikan dalam dasar ini dengan sebaik mungkin dan mengedarkan salinan dasar ini kepada mereka atau dengan merujuk mereka ke tapak web kami.

Bergantung pada sifat interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama dan maklumat pengenalan anda seperti nombor KP, maklumat hubungan seperti alamat, alamat e-mel atau nombor telefon, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar dan maklumat audio-visual lain, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan seperti nombor kad kredit, Nombor kad debit atau maklumat akaun bank.

PENGGUNAAN DATA PERIBADI

Extra Space Asia komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu di mana anda boleh dikenal pasti semasa menggunakan tapak web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan mengikut dasar ini.

Kami menggunakan data peribadi untuk tujuan berikut:

  • melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan/atau barangan yang diminta oleh pelanggan;
  • mengesahkan identiti;
  • untuk memastikan pelanggan dan kenalan lain dimaklumkan tentang perkhidmatan yang kami tawarkan yang mungkin menarik minat mereka
  • untuk tujuan pengurusan dan pelaporan am, seperti pengurusan invois dan akaun
  • untuk menyelesaikan sebarang masalah atau pertikaian yang mungkin anda hadapi berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami.
  • mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan, atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia;
  • untuk tujuan perekrutan
  • untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan kakitangan kami dan menyediakan perkhidmatan dalaman kepada kakitangan kami
  • semua tujuan perniagaan sampingan lain yang berkenaan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas

PENDEDAHAN DATA PERIBADI KEPADA PIHAK KETIGA

Extra Space Asia menghormati kerahsiaan data peribadi yang telah anda berikan kepada kami.

Kami tidak mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang, apabila kami mendapat persetujuan individu atau dianggap persetujuan atau dalam kes-kes di mana kami telah melibatkan pihak ketiga seperti perantara data atau subkontraktor khusus untuk membantu aktiviti perniagaan kami. Mana-mana pihak ketiga yang terlibat dengan kami adalah terikat secara kontrak untuk merahsiakan semua maklumat.

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

Atas permintaan, Extra Space Asia akan menyediakan individu tersebut dengan akses kepada data peribadi mereka atau maklumat lain yang sesuai mengenai data peribadi mereka mengikut keperluan PDPA.

Apabila maklumat pengenalan peribadi disimpan, kami bertanggungjawab untuk menyimpan rekod maklumat yang tepat sebaik sahaja pelawat telah menyerahkan dan mengesahkan data tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan ketepatan berterusan kandungan maklumat peribadi. Atas permintaan, kami akan membetulkan kesilapan atau ketinggalan dalam data peribadi individu yang berada dalam pemilikan atau kawalan kami mengikut keperluan PDPA.

PENARIKAN BALIK PERSETUJUAN

Extra Space Asia komited untuk memastikan data peribadi disimpan dengan selamat. Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta kami mengehadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda. (contohnya, memohon kami supaya berhenti menghantar sebarang bahan pemasaran dan promosi kepada anda atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran).

Setelah notis yang munasabah diberikan oleh anda tentang penarikan balik apa-apa persetujuan yang diberikan atau dianggap telah diberikan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi kami, Extra Space Asia akan memaklumkan kepada anda tentang sebarang kemungkinan akibat menarik balik persetujuan anda. Kami akan berhenti (dan menyebabkan mana-mana perantara dan ejen data kami berhenti) mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi melainkan jika diperlukan atau dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.

Permohonan anda hendaklah dialamatkan kepada Pegawai Perlindungan Data kami di dpo@extraspaceasia.com atau melalui pos di M-G, Sunway PJ@51A, Jalan SS9A/19, Seksyen 51A, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Extra Space Asia telah melaksanakan piawaian teknologi dan keselamatan operasi yang diterima umum untuk melindungi data peribadi dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami dan untuk mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa yang tidak dibenarkan. Semua kakitangan Extra Space mengikuti dasar keselamatan seluruh rangkaian. Hanya kakitangan Extra Space yang diberi kuasa diberikan akses kepada maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti dan kakitangan ini telah bersetuju untuk memastikan kerahsiaan maklumat ini. Dasar ini juga diperlukan untuk mana-mana ejen pemenuhan Ruang Tambahan.

PENGEKALAN DATA PERIBADI

Extra Space Asia akan berhenti menyimpan data peribadi, sebaik sahaja ia munasabah untuk mengandaikan bahawa tujuan pengumpulan data peribadi tersebut tidak lagi disampaikan oleh pengekalan tersebut, dan pengekalan tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PEMBERITAHUAN PELANGGARAN

Sekiranya berlaku pelanggaran data, Extra Space Asia akan mengambil langkah-langkah untuk menilai sama ada ia boleh disahkan. Sekiranya pelanggaran data mungkin mengakibatkan kemudaratan yang besar kepada anda, dan/atau berskala besar, Extra Space Asia akan memberitahu anda dan PDPC dalam masa 72 jam.

PRIVASI DI TAPAK WEB KAMI

Dasar ini juga terpakai kepada sebarang data peribadi yang kami kumpulkan melalui tapak web kami. Kuki boleh digunakan pada beberapa halaman laman web kami. Kuki ialah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan pada cakera keras komputer anda. Sebaik sahaja anda bersetuju, fail itu ditambah dan kuki membantu menganalisis trafik web atau membolehkan anda tahu apabila anda melawat tapak tertentu. Cookies membenarkan aplikasi web untuk bertindak balas kepada anda sebagai seorang individu. Aplikasi web boleh menyesuaikan operasinya mengikut keperluan anda, suka dan tidak suka dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang pilihan anda.

Kami menggunakan kuki log trafik untuk mengenal pasti halaman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data mengenai trafik tapak web dan memperbaiki tapak web kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data dikeluarkan dari sistem.

Secara keseluruhan, kuki membantu kami menyediakan anda dengan laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda dapati berguna dan yang anda tidak. Kuki sama sekali tidak memberi kita akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami

Kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik, tetapi anda biasanya boleh mengubah suai tetapan pelayar anda untuk menolak kuki jika anda mahu. Ini mungkin menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya laman web ini.

Kerana kami mahu pengalaman laman web pelawat menjadi bermaklumat dan bijak yang mungkin, kami mungkin menyediakan beberapa pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan maklumat tapak web pihak ketiga ini yang boleh diakses oleh pelawat melalui tapak web kami. Apabila pelawat ke laman web kami memaut ke tapak web pihak ketiga ini, amalan privasi kami tidak lagi terpakai. Kami menggalakkan pelawat untuk menyemak dasar privasi setiap tapak web sebelum mendedahkan sebarang data.

PROSEDUR ADUAN

Jika pelanggan, pekerja atau individu mempunyai kebimbangan atau pertanyaan lanjut mengenai cara Extra Space Asia mengendalikan data peribadinya, atau sebarang masalah atau aduan mengenai perkara tersebut, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di dpo@extraspaceasia.com atau melalui pos di M-G, Sunway PJ@51A, Jalan SS9A/19, Seksyen 51A, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

KEMAS KINI MENGENAI DASAR PRIVASI

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan kami mengurus, melindungi dan memproses data peribadi anda dengan betul, kami akan menyemak dasar, prosedur dan proses kami dari semasa ke semasa. Kami berhak untuk meminda terma Dasar Privasi ini mengikut budi bicara mutlak kami. Sebarang Dasar Privasi yang dipinda akan dipaparkan di tapak web kami. Anda digalakkan untuk melawat tapak web kami dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda dimaklumkan dengan baik mengenai dasar terkini kami berhubung dengan perlindungan data peribadi.

Extra Space and its agents may from time to time request such information (including your name, mailing address, e-mail address, type of request or other information) to provide you with a service or correspondence such as newsletters or promotional materials, or inform you of additional information and services, or to contact you regarding changes to the contents of this website. We may also use such information for any other purposes for which we have obtained your consent.

However, if you have registered your telephone number with the national Do Not Call (DNC) Registry, we will not send you promotional or marketing messages via your telephone unless you have provided Extra Space with your consent to do so. If you have previously provided Extra Space with such consent, then unless this is withdrawn, we may continue to send promotional and marketing messages via your telephone.

You may send us an email to promotions@extraspace.com.sg if you wish to access and/or correct your personal information provided earlier. You may also at any time choose not to receive such updates by sending us an email at info@extraspaceasia.com to inform us of your decision. Please give Extra Space and its agents a reasonable amount of time to attend to your request as Extra Space and its agents may at times, receive large volumes of email requests of varying nature. To safeguard your personal data, all electronic storage and transmission of personal data are secured with the appropriate security technologies, Extra Space and its agents use reasonable endeavour to protect personal information from loss, misuse and alteration. Only authorized employees of Extra Space and its agents who are bound by Extra Space confidentiality obligations will have access to your personal information.

By accessing this website and obtaining the facilities, products or services offered through this website, you agree that Singapore law shall govern such access and the provision of such facilities, products and services and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Singapore courts

This website may contain links to third-party websites whose data protection and privacy policies and practices differ from Extra Space and its agents’. Extra Space and its agents are not responsible for the content and privacy policies and practices of third-party websites.

Extra Space reserves the right to amend this Privacy Statement from time to time without prior notice to you. Should there be any amendments, the revised statement will be posted on this website and shall only apply to data collected after the effective date of the revised statement. Your continued use of this website following any privacy statement posted will constitute your agreement to the new Privacy Statement as amended.